Miksi hiilineutraalius?

Hiilineutraalius = tilanne, jossa ihmistoiminnan hiilidioksidipäästöt pystytään sitomaan

Ilmastonmuutoksen hillinnässä tärkein tavoite on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Hiilineutraaliuden sekä vähähiilisyyden käsitteitä käytetään kuvaamaan tavoitetilaa, jossa ihminen ei toiminnallaan edistä ilmastonmuutosta. Hiilidioksidi on merkittävin kasvihuonekaasupäästö, mutta myös muiden kasvihuonekaasujen vähentäminen on tärkeää.

Maailman lämpötilan muutos 1900-2016

Kansainvälinen ongelma, paikalliset ratkaisut

Ilmastonmuutos on globaali ongelma ja isoimpia toimintatapojen muutoksia tarvittaisiinkin siellä, missä myös saastuttavia toimijoita on eniten. Toisaalta ihmisen toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat kaikkialla samoja, ja kaikkialla niiden syntymiseen pitää vaikuttaa juuri ihmisten arjen toiminnassa. Tämän vuoksi toimenpiteiden toteuttamisessa on tärkeää huomioida kuntien ja alueiden taso, koska näillä nimenomana organisoidaan käytännön toimintoja, joihin vaikutusten pitäisi ulottua.

Ilmastonmuutostoimenpiteiden merkitys on tärkeä ympäristöarvojen lisäksi myös taloudellisesta näkökulmasta. Suoria säästöjä syntyy erityisesti energiankulutuksen vähentymisen myötä.  Bio- ja kiertotalouden eri muodot sekä ilmastotavoitteiden saavuttamiseen tarvittavan tutkimus- ja kehitystoiminnan tulokset synnyttävät hyötyjä koko yhteiskunnassa. Lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset ohjaavat yhteiskunnan toimintaa jatkuvasti vähähiilisempään suuntaan. On edullisinta olla koko ajan aktiivinen, jolloin muutoksiin voi reagoida vähitellen.

Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen aiheuttaa kustannuksia

Lisääntyviä ilmiöitä ovat esimerkiksi

 • Helleaallot ja pakkasjaksot
 • Myrskyt ja trombit
 • Ukkonen, salamat, rakeet ja rankkasateet
Sään ääri-ilmiöiden kustannukset Suomessa

Ilmastonmuutos aiheuttaa ilmastopakolaisuutta

Ilmastonmuutoksen vaikutukset korostuvat jo nyt kaikkein köyhimmillä alueilla. Ongelmat lisääntyvät tulevaisuudessa sitä enemmän, mitä kauemmaksi hiilineutraaliuden tavoitteesta jäädään. Kuivuuden ja sään ääri-ilmiöiden aiheuttavat katastrofit lisäävät pakolaisten ja siirtolaisuuden määrää. Lisäksi ilmaston muuttuessa katoaa elinkeinoja ja ravinnonlähteitä, jolloin ihmisten toimeentulon menetys johtaa konfliktiherkkyyteen niin maiden sisällä kuin rajoillakin. Tämä lisää osaltaan siirtolaisuuden määrää. Mitä paremmin hiilineutraaliuden edistäminen kyetään toteuttamaan, sitä vähemmän ja hitaammin näitä ongelmia kehittyy, jolloin myös niihin voi pyrkiä vaikuttamaan jo ennen kuin ihmiset lähtevät pois kotiseuduiltaan.

Syyt toteuttaa toimenpiteitä

 • Ympäristö
  • Ilmastonmuutos aiheuttaa niin Suomessa kuin koko maailmassa suuria ongelmia jo nyt
  • Mitä enemmän muutosta pystytään hillitsemään, sitä vähemmän tarvitaan sopeutumistoimenpiteitä
  • Ilmastonmuutosta hillitsevät toimenpiteet parantavat pääosin myös muuta ympäristön tilaa
 • Lainsäädäntö
  • EU:n ja kansallisen tason asettamat tavoitteet määrittelevät toimintaa maakunnan ja kuntien tasolla
  • Aktiivisesti toimimalla on mahdollista muuttaa toimintatavat joustavasti ja tulevia muutoksia ennakoiden, jolloin säännösten muutoksista ei aiheudu yhtäkkisiä kustannuksia
 • Talous
  • Tehokkaimmat toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tuottavat myös eniten säästöjä
  • Toimenpiteet tuottavat säästöjä myös pitkällä aikavälillä
  • Joka tapauksessa tarpeellisiin investointeihin voi saada tukea, jos niiden yhteydessä sitoutuu myös ilmastomuutoksellisiin tavoitteisiin
  • Ilmastotoimista seuraa selkeää imago- ja markkinointihyötyä organisaatioille
 • Ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttama
  • Myös hillitsemistoimenpiteet joudutaan toteuttamaan ihmisten toimintaa muuttamalla

Ilmastonmuutos tiivistettynä

Ilmastonmuutos tiivistettynä. Kuvituksen lähde: Ympäristöministeriö

Kuvituksen lähde: Ympäristöministeriö